TripAdvisor Sıralamanızı Nasıl Yükseltebilirsiniz?

Her geçen yıl, yorum sitelerinin, insanların rezervasyon kararları alma şekli üzerinde etkileri giderek artmaktadır. Travel Weekly’ye göre, seyahat severler kalmayı düşündükleri otele kadar verirken yorumların önemli olduğunu vurgulamaktadır. Online yorumlar, gezginlerin çevrimiçi otelleri nasıl gördükleri ve kalmaya karar verdikleri yerler üzerinde kesin bir etkiye sahiptir.
 
TripAdvisor’da rekabet zor olabilir. Yapılan bir araştırmaya göre, 1. sırada yer alan otellerin aynı şehirde 40. sırada yer alan otelden %56 daha fazla rezervasyon aldığını göstermişti. Oteliniz için TripAdvisor popülerlik sıralamasını geliştirebileceğiniz yollar şunlardır:
  • Yüksek kaliteli ve puanlı yorumlar alın
  • Otelinizi, müşteriye bakış açınızı ve hizmetinizi daima geliştirin
  • Tüm yorumları inceleyin ve yanıtlayın.
 
Daha Fazla İnceleme ile TripAdvisor Sıralamasını İyileştirin
2018 yılında, TripAdvisor, birçok otelin sıralamasını değiştiren yeni bir algoritma geliştirdi. TripAdvisor sıralama sistemi için üç ana faktör vardır: kalite, miktar ve yenilik. TripAdvisor sıralama formülünü tam olarak bilememize rağmen, bu önemli bileşenleri parçalayabiliriz.
 
Kalite genel “Balon” derecelendirmesine atıfta bulunur; çoğunlukla 5 yıldızlı reytinge sahip bir otel, çoğunlukla 4 yıldızlı reytinge sahip olanlardan daha yüksek bir rakama sahip olacak. Miktar, aldığınız yorum sayısıdır. TripAdvisor’a göre, diğer işletmelerle karşılaştırmaya izin vermek için “istatistiksel anlamlılık sağlamak” için yeterli incelemeye ihtiyaçları var. Genel olarak, en az 30 veri noktanız olduğunda istatistiksel anlamlılık bulunabilir. Aldığınız daha fazla değerlendirme, her zaman daha iyidir.
 
Yenilik, daha yeni incelemelerin TripAdvisor’da eski incelemelere göre daha fazla ağırlık verildiği anlamına gelir. Eski yorumlar hala otelin sıralamasına katkıda bulunurken, daha yeni incelemelere göre çok daha az öneme sahiptir. Bununla birlikte, 2018 güncellemesi, TripAdvisor popülerlik sıralamasını etkileyen yeni bir yönü içeriyordu: zaman içinde incelemelerin tutarlılığı. Bu nedenle, otel işletmecilerinin tüm yorumları silip yeniden başlamaya yönelik isteklerine direnmelerini ve bunun yerine ileriye dönük itibarlarını proaktif olarak yönetmelerini ve geliştirmelerini tavsiye ediyoruz.
 
Başlamadan Önce İkili Düşün
Bir otel satıldığında, bayrakları değiştirir veya kapsamlı tadilatlar geçirir, TripAdvisor üzerinde baştan başlamak mümkündür. Bir başvuru süreci ile, TripAdvisor hesabınız baştan sonra yenilenecek, eski yorumlarınız silinecektir. Bununla birlikte, TripAdvisor’ın zaman içindeki performans katsayısı eklendiğinde, hesabın temizlenmesi iyi bir yöntem olmayabilir.
 
İşte bir örnek:
Kötü bir geçmişe sahip bir otel, belirli bir şehirdeki 80 otelden 68. sıradayken, hesaplarını silerek, şimdi ise 80. sıralarda sıralanmaktadır. Otelin TripAdvisor aktivitesi sıfırlandığı için eski sıralamasına kavuşması için daha da zor bir zaman geçirecek. Buna ek olarak, kalacak bir yer arayan gezginler, profil boş olduğu için otele güven duymakta zorlanacaklardır. Bütün bunların yerine, otellerin mevcut profillerini geliştirmek ve olumlu yorum almak için çalışmak daha iyi bir seçenektir.
 
Sıralamanızı iyileştirmenin en iyi yolu, yorumları iyileştirmektir. Bunu yapmanın en iyi yolu, otelinizde uygulanabilir iyileştirmeler yapmaktır. Tesisteki endişeleri gidermek için gerekli adımları attıktan sonra, otelin TripAdvisor listesindeki yorumlara yanıt vererek ve otel bilgilerini güncelleyerek değişiklikler hakkında gelecekteki misafirlerinizi bilgilendirebilirsiniz. Daha güncel yorumlar daha yüksek olduğundan, otelinizde yaptığınız olumlu değişiklikler sıralamanızı iyileştirmeye yardımcı olacaktır.
 
TripAdvisor Sıralamasını Artırmak için Yorumları Yanıtlayın
Yönetici yanıtları, TripAdvisor sıralamasına dahil edilmediyse de, yanıtları gözden geçirme, potansiyel müşterilerinize dikkatinizi göstererek onları kolayca etkilemek için mükemmel bir araçtır. Bir Phocuswright çalışması, kullanıcıların %85’inin bir yöneticinin yorum yanıtının bir otel hakkındaki izlenimlerini geliştirdiğini düşündüğünü tespit etmiştir. Oteliniz yenilendiyse veya personel kadronuzda güncellemeler yaptıysanız, yorumlara muhakkak bu yönde cevaplar vermelisiniz.
 
Örneğin:
Yorum okuyan bir gezgin olduğunuzu hayal edin. Bir yıl önce, biri halının eski olduğunu belirten olumsuz bir yorum yaptı. Bir hafta önce, bir oda odanın temizliği ve halısı için iltifat etti. Yanıt olarak, “Nazik yorumlar için teşekkürler. Kısa bir süre önce oteldeki tüm halıları değiştirdik ve odanızdan memnun olduğunuza sevindik! ” şeklinde cevap verebilirsiniz.
 
Misafirlerinize yanlızca üst düzey misafirperverliğinizi, yorumlarına yanıt vererek değil, aynı zamanda otelinizdeki sorunları ele aldığınız gelecekteki misafirlerinize de göstermelisiniz. Bu, aynı zamanda, misafir endişelerini dinlediğinizi ve harekete geçtiğinizi gösterdiğinden, güveni de artıracaktır.
 
Sıralamayı Artırmak için TripAdvisor Profilinizi Optimize Edin
TripAdvisor profilinizin sıralamasını iyileştirmeye yardımcı olmak için atabileceğiniz adımlar var. Öncelikle, aldığınız incelemelerin sayısını artırmak için, yorumları bırakmaları için teşvik eden bir konaklama sonrası e-posta gönderimi uygulayın. Konuklarınızdan geri bildirim istemek hem sıralamanıza yardımcı olacak hem de otel düzeyinde iyileştirmeler yapabilmenizi sağlayacaktır.
 
Bunun yanında, yeni bir TripAdvisor profili başlatmak yerine sahip olduğunuzı optimize edin. En önemlisi, profilinizi güncel tutmak için yüksek kaliteli fotoğraflar yükleyin. Otellerin kötü değerlendirmeler almasının en büyük sebeplerinden biri, otelinizin misafirin bekledikleriyle uyumlu olmamasıdır. Doğru fotoğraflar, otelinizin varlıklarını göstermeye yardımcı olur ve misafirlerin aldıkları şeye şaşırmasını engeller. Fotoğraflarınızın yanı sıra, otel adresi, telefon numarası ve web sitesi adresi de dahil olmak üzere giriş bilgilerinin doğruluğunu kontrol edin.
 
Son olarak, aldığınız yorumlara daha fazla dikkat edin. online incelemelerinizi, misafirlerin otelinizi gerçekleşmesini istediğiniz değişiklikleri tam olarak anlatan ücretsiz bir odak grubu olarak düşünün.
 
Daha fazla inceleme yaparak TripAdvisor’da popülerlik sıralamanızı nasıl geliştireceğinizi öğrenmek isterseniz, bu bağlantıda gerekli itibar yönetimi araçlarını bulabilirsiniz.